جشنواره تخفیفات شروع شد!

به مناسبت شروع به کار سایت موسسه

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
این تخفیف به پایان رسید!

جزییات دوره ها از زبان خود مدرس :

دوره های این مدرس و ریز مباحثی که در این دوره ها تدریس میشوند:

1⃣ شیمی دهم
🔶 فصل دوم (۶۴-۶۱)

 1. ♦️ واکنش شیمیایی و قانون پایستگی جرم
  ♦️موازنه به روش وارسی
  ♦️موازنه به روش معادله

2⃣ شیمی یازدهم
🔶 فصل سوم (۱۰۵-۱۰۲)

 1. ♦️ موازنه واکنش های پلیمری شدن

3⃣ شیمی دوازدهم
🔶 فصل دوم (۵۳-۵۲)

 1. ♦️موازنه به روش اکسایش و کاهش
  ♦️موازنه نیم واکنش ها

1⃣ شیمی دهم
🔶 فصل اول (۴۱-۴۰)

 1. ♦️ تبدیل اتم ها به مولکول ها

2⃣ شیمی دهم
🔶 فصل دوم (۵۶-۵۵)

 1. ♦️ آرایش الکترون نقطه ای

3⃣ شیمی یازدهم
🔶 فصل اول (۳۳-۳۲)

 1. ♦️ساختار پیوند-خط

📍 شیمی دوازدهم
🔶 فصل اول (۳۲-۱۳)

 1. ♦️ مفهوم اسید و باز
  ♦️ رسانایی الکتریکی و قدرت اسیدی
  ♦️درجه یونش
  ♦️ثابت تعادل و قدرت اسیدی
  ♦️ مفهوم pH
  ♦️ ثابت یونش آب
  ♦️ تعیین pH محلول ها
  ♦️ تعیین pH محلول ها پس از اختلاط با اسید یا باز
  ♦️بازها
  ♦️ شوینده های خورنده

📍 شیمی دوازدهم
🔶 فصل دوم (۶۲-۳۹)

 1. ♦️ مفاهیم اکسایش و کاهش
  ♦️ واکنش اکسایش و کاهش
  ♦️ مفهوم الکترود یا نیم سلول
  ♦️سلول های الکتروشیمیایی (گالوانی و الکترولیتی)
  ♦️ الکترود استاندارد هیدروژن
  ♦️ سری الکتروشیمیایی و کاربردهای E
  ♦️ سلول سوختی و باتری های لیتیومی
  ♦️ مفهوم عدد اکسایش
  ♦️ برقکافت
  ♦️ سدیم کلرید مذاب
  ♦️ سدیم کلرید محلول
  ♦️ خوردگی
  ♦️ حفاظت کاتدی (فداکاری فلزات)
  ♦️ گالوانیزه
  ♦️ حلبی
  ♦️ آبکاری
  ♦️ فرایند هال

1⃣ شیمی دهم
🔶 فصل اول (۱۹-۱۶)

 1. ♦️ روابط مولکولی-اتمی (عدد آووگادرو)
  ♦️ روابط مولی-مولی
  ♦️ روابط جرمی-مولی
  ♦️ روابط جرمی-مولی
  ♦️ روابط جرمی-حجمی

2⃣ شیمی دهم
🔶 فصل دوم (۸۱-۷۷)

 1. ♦️ قانون گازهای ایده‌آل (کامل)
  ♦️ شرایط STP

3⃣ شیمی دهم
🔶 فصل سوم (۱۰۳-۹۴)

 1. ♦️ مفهوم ppm
  ♦️ درصد جرمی
  ♦️ غلظت مولی ( مولار)
  ♦️ انحلال پذیری

4⃣ شیمی یازدهم
🔶 فصل اول (۲۵-۲۲)

 1. ♦️ درصد خلوص
  ♦️ بازده درصدی

5⃣ شیمی یازدهم
🔶 فصل دوم (۷۴-۶۳)
🟢 ترکیبی با استوکیومتری

 1. ♦️ ترکیب با آنتالپی واکنش
  ♦️ ترکیب با آنتالپی پیوند
  ♦️ ترکیب با آنتالپی سوختن
  ♦️ ترکیب با قانون هس

6⃣ شیمی دوازدهم
🔶 فصل اول (۳۲-۵)

 1. ♦️ ترکیب با صابون ها
  ♦️ ترکیب با اسید و باز

7⃣ شیمی دوازدهم
🔶 فصل دوم
🟢 ترکیبی با استوکیومتری

 1. ♦️ ترکیب با مباحث الکتروشیمی

1⃣ شیمی یازدهم
🔶 فصل اول (۴۲-۳۰)

 1. ♦️ مفاهیم هیدروکربن ها
  ♦️ آلکان ها
  ♦️ نامگذاری آلکان ها
  ♦️ آلکن ها
  ♦️ واکنش های آلکن ها
  ♦️ آلکین ها
  ♦️ هیدروکربن های حلقوی

2⃣ شیمی یازدهم
🔶 فصل دوم

 1. ♦️ گروه عاملی ۱ (۷۰-۶۸)
  ♦️ گروه عاملی ۲ (۸۲)

3⃣ شیمی یازدهم
🔶 فصل سوم (۱۱۹-۱۰۰)

 1. ♦️ درشت مولکول ها (پلیمرها)
  ♦️ پلیمری شدن
  ♦️ پلی استر
  ♦️ الکل ها و کربوکسیلیک اسیدها
  ♦️ استری شدن
  ♦️ پلی آمیدها
  ♦️ کاربرد و ویژگی پلیمرها

دوره های این مدرس :

شیمی آلی

مدرس دوره : مهندس اسلامی

ارزش واقعی دوره 2.3 ملیون تومان است

قیمت شکسته شد!

اسید - باز

مدرس دوره : مهندس اسلامی

ارزش واقعی دوره 2.3 ملیون تومان است

قیمت شکسته شد!

موازنه واکنش های شیمیایی

مدرس دوره : مهندس اسلامی

ارزش واقعی دوره 1.2 ملیون تومان است

قیمت شکسته شد!

استوکیومتری

مدرس دوره : مهندس اسلامی

ارزش واقعی دوره 2.3 ملیون تومان است

قیمت شکسته شد!

الکتروشیمی

مدرس دوره : مهندس اسلامی

ارزش واقعی دوره 1.9 ملیون تومان است

قیمت شکسته شد!

ساختار لوییس

مدرس دوره : مهندس اسلامی

ارزش واقعی دوره 2.3 ملیون تومان است

قیمت شکسته شد!

موازنه واکنش های شیمیایی

مدرس دوره : مهندس اسلامی

ارزش واقعی دوره 1.2 ملیون تومان است

قیمت برای نردبانی های کنکور خرد شد!

ساختار لوییس

مدرس دوره : مهندس اسلامی

ارزش واقعی دوره 2.3 ملیون تومان است

قیمت برای نردبانی های کنکور خرد شد!