تشابه

تشابه ها ممکن است از جنس دایره ، مربع ، مثلث و…باشند!

اما کتاب درسی آن ها را محدود کرده و تمامی انواع تشابه ها را نمیتوانیم مشاهده کنیم در این لیست.

تشابه یعنی چه؟

اگر دو شیء با شبیه یکدیگر باشند آن دو را متشابه مینامم.تشابه به طور کلی معنای وسیعی دارد که نمیتوان با چند کلمه آن را توصیف کرد.پیشنهاد میدهیم مقالات زیر را ببینید و کلیپ هایی که از مبحث تشابه در آن ها وجود دارد را برسی نمایید!

تشابه – 5

درصد پاسخگویی صحیح : 12