تالس

قصیه ای به نام تالس!!!

تالس یعنی چه؟

این قضیه بیام میدارد که در صورتی که خطی موازی یکی از اضلاع مثلث رسم شود ، در دو ضلع دیگر نسبت هایی پدید می آورد که در آن ضلع ها، این نسبت همواره ثابت خواهد بود.

میتوانید تیپ سوالات بسیار دشواری که در این فهرست آمده تماشا کنید و نکات آن ها را یادداشت نمایید!!

قضیه تالس-1

درصد پاسخگویی صحیح : 11