E صفر واکنش

E صفر واکنش | واکنش به طور طبیعی پیش میرود؟+حل تست

اگر گفته شود فلز A میتواند بر محلول نمک فلز B (یا محلول آبی یون B) اثر کند یا واکنش دهد و یا گفته شود E صفر واکنش مثبت است و یا گفته شود واکنش به صورت طبیعی انجام میشود ، به چه معناست؟
مدرس:مهندس اسلامی