کمان های دو آلفا

کمان دو آلفا | مثلثات دوازدهم

ارائه فرمول های نسبت های مثلثاتی با کمان دو آلفا و تعدادی فرمول توان شکن و همچنین آموزش یک فرمول برای تانژانت آلفا بر حسب سینوس و کسینوس دو آلفا
مدرس : دکتر صبا مصاحبی