مهندس اسلامی

E صفر واکنش | واکنش به طور طبیعی پیش میرود؟+حل تست

اگر گفته شود فلز A میتواند بر محلول نمک فلز B (یا محلول آبی یون B) اثر کند یا واکنش دهد و یا گفته شود E صفر واکنش مثبت است و یا گفته شود واکنش به صورت طبیعی انجام میشود ، به چه معناست؟
مدرس:مهندس اسلامی

خنثی سازی اسید و باز

در این نوع سوالات ، اسید و باز (یا اسید با یک باز و یا باز با یک نمک) واکنش داده (و یکدیگر را خنثی میکنند)
مدرس:مهندس اسلامی