مشتق عامل صفرشونده

مشتق عامل صفرشونده

به کمک آن می‌توان مشتق تابع های کسری بسیار بزرگ را در عرض چند ثانیه و به آسانی بدست آورد.

مدرس : خانم دکتر مصاحبی