مشتق ضرب و تقسیم

مشتق | قواعد – قضایا

قواعد و قضایای مشتق و نتایج ضرب و تقسیم آن ها به همراه مسائل گوناگون..

در این باره صحبت شده است..
1- مشتق جمع-تفریق و ضرب-تقسیم دو تابع
2-مشتق تابع های رادیکالی با هر توان و فرجه ای
3-مشتق تابع های کسری و ترکیب این ها 4-مشتق تابع های هموگرافیک

مدرس : خانم دکتر مصاحبی