خنثی سازی اسید و باز

خنثی سازی اسید و باز

در این نوع سوالات ، اسید و باز (یا اسید با یک باز و یا باز با یک نمک) واکنش داده (و یکدیگر را خنثی میکنند)
مدرس:مهندس اسلامی