تابع قدر مطلق

برسی مشتق پذیری توابع قدر مطلقی

اینجا در مورد مشتق پذیری و مشتق ناپذیری توابع قدر مطلق صحبت میکنیم و یک نتیجه مهم از مثال ها میگیریم که دیگر نیاز به گرفتن مشتق نداشته باشید

مدرس : دکتر صبا مصاحبی