جشنواره تخفیفات شروع شد!

به مناسبت شروع به کار سایت موسسه

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
این تخفیف به پایان رسید!

جزییات دوره ها از زبان خود مدرس :

دوره های این مدرس و ریز مباحثی که در این دوره ها تدریس میشوند:

مجموعه های متناهی و نامتناهی : از ص 2 تا ص 7
متمم مجموعه : از ص 8 تا ص 13
مجموعه مرجع : ص 8 و 9
اجتماع و اشتراک دو مجموعه : ص 11 تا ص 13
الگو : ص 14 تا ص 15
الگو خطی : ص 16 و 17
الگو غیر خطی : ص 17 و 18
دنباله : از ص 18 تا ص 20
دنباله حسابی : از ص 20 تا ص 24
دنباله هندسی : از ص 25 تا ص 27
واسطه هندسی : ص 26

🔹نسبت های مثلثاتی از ص 29 تا ص 35
🔹تشابه ص 29
🔹مساحت مثلث با استفاده از دو ضلع و زاویه بین ص 33
🔹دایره مثلثاتی ص 36 تا ص 39
🔹رابطه شیب خط با تانژانت زاویه ص 40
🔹روابط بین نسبت های مثلثاتی ص 42 و 43
🔹رابطه تانژانت و کتانژانت برحسب کسینوس و سینوس ص 43
🔹اتحاد مثلثاتی از ص 44 تا ص 46
🔹اتحاد مزدوج ص 44

🔸واحد های اندازه گیری زاویه ص 72
رادیان ص 73
🔸اندازه زاویه برحسب رادیان ص 74
🔸رابطه طول کمان و شعاع دایره و و اندازه زاویه ص74
🔸تبدیل زاویه از رادیان به درجه و بالعکس ص 74 و 75
🔸روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی ص 77 و 78
🔸نسبت های مثلثاتی زاویه های قرینه ص 79
🔸نسبت های مثلثاتی زاویه های مکمل ص 80
🔸نسبت های مثلثاتی دو زاویه با اختلاف پی رادیان ص 81
🔸نسبت های مثلثاتی زاویه های متمم ص 82
🔸نسبت های مثلثاتی دو زاویه با اختلاف پی دوم رادیان ص 83 و 84
🔸نسبت های مثلثاتی زوایا با مجموع یا تفاضل 2kپی رادیان ( مضارب زوج پی رادیان) ص 85 و 86
🔸توابع مثلثاتی ص 88
🔸تابع سینوس ص 88
🔸تابع کسینوس ص 91

🔸تناوب و تانژانت ص 32 تا ص34
🔸ماکزیمم و مینیمم و دوره تناوب تابع سینوس و کسینوس ص 35
🔸تانژانت ص 37
🔸تغییرات تانژانت ص 37 و 38
🔸تابع تانژانت ص 39
🔸معادلات مثلثاتی ص 42 تا ص 48

🔹مفهوم مشتق ص 66
🔹خط مماس بر یک منحنی ص 67تا ص 70
🔹شیب خط مماس بر منحنی ص 71
🔹محاسبه مشتق با روش دیگر ص 72
و 73
🔹مشتق پذیری و پیوستگی ص 77 تا ص 79
🔹مشتق راست و چپ ص 80
🔹مماس قائم ص 81
🔹نقطه گوشه ای ص 81
🔹تابع مشتق ص 82 تا ص 84
🔹مشتق تابع ثابت ص 85
🔹مشتق تابع تواندار ص 85 و 86
🔹مشتق تابع رادیکالی با فرجه های مختلف ص 86
🔹مشتق جمع و تفریق و ضرب و 🔹🔹تقسیم دو تابع ص 87
🔹مشتق تابع مرکب ص 87 و 88
🔹مشتق پذیری روی یک بازه ص 88
🔹مشتق مرتبه دوم ص 90
🔹اهنگ تغییر ص 93 و 94
🔹اهنگ متوسط تغییر ص 95
🔹اهنگ تغییر لحظه ای ص 95
🔹کاربرد آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر ص 96
🔹سرعت متوسط و سرعت لحظه ای ص 98

دوره های این مدرس :