جشنواره تخفیفات شروع شد!

به مناسبت شروع به کار سایت موسسه

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
این تخفیف به پایان رسید!

جزییات دوره ها از زبان خود مدرس :

دوره های این مدرس و ریز مباحثی که در این دوره ها تدریس میشوند:

✅ فصل۱

 1. 🔸مجموعه ها و قوانین (مطابق با صفحات 2 تا 8 کتاب درسی)
  🔸متمم ۸…..۱۴
  🔸الگو دنباله ۱۴….۲۱
  🔸دنباله حسابی هندسی ۲۱…..۲۸

✅ فصل۲

 1. 🔸معرفی مثلثات و نسبت ها ۲۹…..۳۶
  🔸دایره مثلثاتی و کلک ها ۳۶……۴۲
  🔸روابط پایه مثلثاتی ۴۲….۴۷

✅ فصل۳

 1. 🔸ریشه و توان ها ۴۸…۵۴
  🔸ریشه nام و گویا کردن ۵۶….۵۹
  🔸عبارت های گویا و جبری ۵۹…۶۳

✅ فصل۴

 1. 🔸معادله درجه دو ۷۰…۷۸
  🔸سهمی و رسم ۷۸….۸۳
  🔸تعیین علامت ۸۳…۹۴

✅ فصل۵

 1. 🔸مفهوم اولیه تابع ۹۵….۱۰۱
  🔸دامنه و برد ۱۰۱…..۱۰۹
  🔸انواع تابع و رسم ۱۰۹….۱۱۸

✅ فصل۶

 1. 🔸روش های اولیه شمارش ۱۱۹…۱۲۷
  🔸جایگشت ۱۲۷…۱۳۳
  🔸ترکیب ۱۳۳…..۱۴۱

✅ فصل۷

 1. 🔸احتمال اولیه ۱۴۲….۱۵۲
  🔸مقدمه آمار ۱۵۳….۱۵۹
  🔸متغیر ها ۱۵۹…..آخر

✅ فصل۱

 1. 🔸روابط هندسه تحلیلی (مطابق با صفحات 2 تا 11 کتاب درسی)
  🔸تابع درجه دو و سهمی و ریشه ها ۱۱….۱۹
  🔸معادلات گویا و گنگ ۱۹…..۲۴

✅ فصل۲

 1. 🔸ترسیم با روش های مختلف ۲۶…۳۱
  🔸تالس و استدلال ۳۱….۴۲
  🔸تشابه و روابط ۴۲…..۴۶

✅ فصل۳

 1. 🔸انواع تابع و اشکال ۴۷…۵۷
  🔸وارون پذیری و یک ب یک بودن ۵۷…۶۵
  🔸اعمال جبری روی تابع ۶۵….۷۰

✅ فصل۴

 1. 🔸رادیان و درجه ۷۲…۷۷
  🔸روابط دو برابر و نصف کمان ۷۷…۸۸
  🔸تابع سینوسی و کسینوسی ۸۸….۹۴

✅ فصل۵

 1. 🔸تابع نمایی ۹۶..۱۰۵
  🔸تابع لگاریتمی ۱۰۵….۱۱۵
  🔸کاربرد نمایی و لگاریتم ۱۱۵ ….۱۱۸

✅ فصل۶

 1. 🔸همسایگی ها ۱۲۰….۱۲۸
  🔸حد و مبهم ها ۱۲۸….۱۳۷
  🔸پیوستگی ۱۳۷……۱۴۲

✅ فصل۷

 1. 🔸احتمال شرطی ۱۴۴….۱۵۳
  🔸آمار توصیفی ۱۵۳….آخر

✅ فصل۱

 1. 🔸تابع درجه۳ و صعود و نزول (مطابق با صفحات 2 تا 11 کتاب درسی )
 2. 🔸ترکیب تابع ۱۱….۲۴
  🔸وارون تابع ۲۴…..۳۰

✅ فصل۲

 1. 🔸نمودار تانژانت و کتانژانت ۳۲…..۴۲
  🔸معادلات مثلثاتی ۴۳…..۴۸

✅ فصل۳

 1. 🔸حد بی نهایت ۵۰….۵۸
  🔸حد در بی نهایت ۵۸……۶۴

✅ فصل۴

 1. 🔸مفهوم مشتق ۶۶…..۷۷
  🔸مشتق پذیری ۷۷….۹۳
  🔸آهنگ تغییر ۹۳….۱۰۰

✅ فصل۵

 1. 🔸اکسترمم ها ۱۰۲……۱۱۳
  🔸بهینه سازی ۱۱۳ …تا آخر

دوره های این مدرس :