جشنواره تخفیفات شروع شد!

به مناسبت شروع به کار سایت موسسه

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
این تخفیف به پایان رسید!

جزییات دوره ها از زبان خود مدرس :

دوره های این مدرس و ریز مباحثی که در این دوره ها تدریس میشوند:

✅ بار الکتریکی-پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی : مطابق با صفحات2تا4

 1. 🔸کوانتیده بودن بار الکتریکی
 2. 🔸الکتروسکوپ
 3. 🔸انواع روش های باردار کردن اجسام

✅ قانون کولن : معادل صفحات 5تا 10

 1. 🔸مفهوم قانون کولن و نیروی بین دو بار
 2. 🔸برانید نیروهای الکتریکی هم راستا
 3. 🔸برایند نیروهای الکتریکی ناهم راستا و تعادل ذره باردار

✅ میدان الکتریکی : معادل صفحه 10 تا 16

 1. 🔸حاصل از یک ذره باردار
 2. 🔸برایند میدان های الکتریکی هم راستا
 3. 🔸برایند میدان های الکتریکی ناهم راستا

✅ خطوط میدان الکتریکی : ص16 تا 19

 1. 🔸نمایش خطوط میدان الکتریکی و تعادل ذره باردار

✅ انرژی پتانسیل الکتریکی : ص20 و 21

 1. 🔸کار میدان الکتریکی و تغییر انرژی پتانسیل

✅ پتانسیل الکتریکی : ص22 تا 25

 1. 🔸رابطه اختلاف پتانسیل با تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی
 2. 🔸رابطه اختلاف پتانسیل دو نقطه و اندازه ی میدان الکتریکی یکنواخت

✅ توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا : ص25 تا 27

✅ خازن : ص28 تا 34

 1. 🔸ظرفیت خازن و عوامل موثر در آن
 2. 🔸انرژی خازن
 3. 🔸برسی خازن های متصل به مولد و جدا از مولد

✅ جریان الکتریکی،مقاومت الکتریکی و قانون اهم : صفحه 40 تا 45

 1. 🔸جریان الکتریکی
 2. 🔸مقاومت الکتریکی و قانون اهم

✅ عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی : ص 45 تا 49

 1. 🔸عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی رسانای فلزی در دمای ثابت

✅ نیروی محرکه ی الکتریکی و مدار ها : ص50 تا 53

 1. 🔸نیروی محرکه ی الکتریکی و اختلاف پتانسیل الکتریکی دو سر مولد
 2. 🔸حل مدار تک حلقه

✅ توان در مدار های الکتریکی : ص 53 تا 55

 1. 🔸محاسبه ی کمیت های الکتریکی وابسته به مقاومت ها با استفاده از توان اسمی یا توان مصرفی
 2. 🔸محاسبه ی انرژی الکتریکی مصرفی در مقاومت ها با استفاده از توان اسمی
 3. 🔸انرژی الکتریکی مصرفی در مقاومت ها با استفاده از توان غیر اسمی و توان مولد

✅ ترکیب مقاومت ها : ص 55 تا 61

 1. 🔸تعیین مقاومت معادل
 2. 🔸محاسبه ی جریان یا ولتاژ در مقاومت های موازی یا متوالی
 3. 🔸قانون گره گذاری در مدار های ترکیبی
 4. 🔸برسی جریان و ولتاژ در مقاومت های موازی و متوالی
 5. 🔸برسی توان مصرفی در مقاومت های ترکیبی
 6. 🔸نمودار های مهم جریان بر حسب مقاومت و ..
 7. 🔸برسی حداکثر توان مصرفی مدارهای ترکیبی
 8. 🔸برسی کمیت و کیفیت تغییرات جریان و ولتاژ

✅ مفاهیم اولیه ی حرکت شناسی در یک بعد

 1. 🔸جابه جایی
 2. 🔸مسافت طی شده
 3. 🔸سرعت متوسط
 4. 🔸سرعت لحظه ای
 5. 🔸تندی متوسط
 6. 🔸شتاب لحظه ای
 7. 🔸شتاب متوسط
 8. 🔸پلکان مشتق
 9. 🔸ویژگی های حرکت یکنواخت
 10. 🔸ویژگی های حرکت شتابدار با شتاب ثابت
 11. 🔸برسی نمودار های شتاب-زمان/سرعت-زمان و…

✅ تکنیک های تستی

 1. 🔸روش محاسبه ی مسافت طی شده
 2. 🔸شرایط تغییر جهت متحرک
 3. 🔸برسی نقاط اکسترمم در نمودار x-t
 4. 🔸برسی نقاط عطف در نمودار x-t
 5. 🔸برسی دو نمودار مفهومی x-t و v-t
 6. 🔸برسی بیشترین فاصله دو متحرک از هم
 7. 🔸بدست آوردن سرعت متوسط در بازه های متوالی
 8. 🔸برسی نمودار v-t دو متحرک و زمان رسیدن به یکدیگر
 9. 🔸بدست آوردن شتاب در بازه های زمانی یکسان
 10. 🔸تکنیک تصاعد و رابطه ی آن با جابه جایی
 11. 🔸تکنیک k برابر
 12. 🔸تکمیل تکنیک k برابر
 13. 🔸فرمول جزء به کل
 14. 🔸سرعت و شتاب کیفی
 15. 🔸قطار ها

✅قوانین حرکت نیوتون ( ۲۸ تا ۳۰ کتاب درسی)

 1. 🔸مفهوم نیرو و قانون اول نیوتون
  🔸قانون دوم نیوتون ۳۰ تا ۳۲
  🔸قانون سوم نیوتون

معرفی برخی از نیروهای خاص ( ۳۳ تا ۳۰)

 1. 🔸وزن و نیروی مقاومت شاره
  🔸نیروی عمودی سطح و حرکت آسانسور
  🔸اصطکاک ایستایی
  🔸اصطکاک جنبشی
  🔸ترکیب حرکت و دینامیک ( ۲۸ تا ۴۰ )
  🔸نیروی کشسانی فنر
  🔸کشش طناب و تعادل
  🔸نیروی کشش طناب و کاربرد قانون دوم نیوتون

تکانه ( ۴۴ تا ۴۶)

 1. 🔸مسائل تکانه و تعریف آن
  🔸 حل مسائل تکانه به کمک قانون دوم نیوتون

نیروی گرانشی ( ۴۶ تا ۴۹)

 1. 🔸 نیروی گرانشی
  🔸ترکیب دینامیک و کار و انرژی

انرژی جنبشی ( ۵۳ تا ۵۵)

 1. 🔸محاسبه و مقایسه انرژی جنبشی یک یا دو جسم
  🔸نمودار های مهم انرژی جنبشی و‌.

کارانجام شده توسط نیروی ثابت ( ۵۵ تا ۶۰)

 1. 🔸محاسبه و مقایسه کار نیروی ثابت، کار نیروی وزن و کار نیروی اصطکاک
  🔸کار کل

کار و انرژی جنبشی ( ۶۱ تا ۶۴ )

 1. 🔸کاربرد قضیه کار_انرژی جنبشی با معلوم بودن تندی ابتدایی و انتهایی
  🔸کاربرد قضیه کار_انرژی جنبشی با در نظر گرفتن نیروها و جابجایی

کار و انرژی پتانسیل (۶۴ تا ۶۸)

 1. 🔸انرژی پتانسیل گرانشی

پایستگی انرژی مکانیکی ( ۶۸ تا ۷۰)

 1. 🔸اصل پایستگی انرژی مکانیکی در مسیرهای مستقیم
  🔸اصل پایستگی انرژی مکانیکی در مسیر های غیر مستقیم

کار و انرژی درونی ( ۷۱ تا ۷۳ )

 1. 🔸بررسی اتلاف انرژی در مسیر های مستقیم و غیر مستقیم

توان و بازده ( ۷۳ تا ۷۷)

 1. 🔸بررسی توان بدون اتلاف انرژی ( بازده ۱۰۰درصد) و توان با اتلاف انرژی

حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی (۲۴ تا ۳۲ کتاب درسی )

 1. 🔸حالت های ماده ، نیروهای بین مولکولی( ۲۴ تا ۳۲) کشش سطحی ، ترشوندگی ، اثر مویینگی و..

فشار در شاره ( ۳۲ و ۳۶ کتاب درسی )

 1. 🔸 فشار جسم جامد بر سطح
  🔸فشار حاصل از مایع
  🔸فشار کلی در مایع با در نظر گرفتن فشار هوا
  🔸نیروی مایع
  🔸تعادل مایعات مخلوط نشدنی
  🔸جابجایی مرز مایع در لوله های u شکل
  🔸تغییرات فشار هوا در اطراف زمین، جوسنج(بارومتر) ( ۳۵ تا ۳۸ کتاب درسی)
  🔸فشار سنج( مانومتر) ( ۳۸ تا ۴۰ )

اصل پاسکال و بالابر هیدرولیکی ( ۳۳ تا ۳۶)

 1. 🔸کاربرد های اصل پاسکال

شناوری و اصل ارشمیدس ( ۴۰ تا ۴۳ )

 1. 🔸 اصل ارشمیدس ،شناوریو غوطه وری

شاره در حرکت و اصل برنولی ( ۴۳ تا ۴۷)

 1. 🔸اصل برنولی ، آهنگ شارش حجمی شاره
  🔸معادله پیوستگی
  🔸کاربردهایی از اصل برنولی

دوره های این مدرس :

کار و انرژی

مدرس دوره : دکتر صالح محدثی

ارزش واقعی دوره 1.9 میلیون تومان است

قیمت برای نردبانی های کنکور خرد شد!

فشار

مدرس دوره : دکتر صالح محدثی

ارزش واقعی دوره 2.3 میلیون تومان است

قیمت برای نردبانی های کنکور خرد شد!

دینامیک

مدرس دوره : دکتر صالح محدثی

ارزش واقعی دوره 2.8 میلیون تومان است

قیمت برای نردبانی های کنکور خرد شد!

جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم

مدرس دوره : دکتر صالح محدثی

ارزش واقعی دوره 2.3 میلیون تومان است

قیمت برای نردبانی های کنکور خرد شد!

الکتریسیته ساکن

مدرس دوره : دکتر صالح محدثی

ارزش واقعی دوره 2.3 میلیون تومان است

قیمت برای نردبانی های کنکور خرد شد!

حرکت شناسی

مدرس دوره : دکتر صالح محدثی

ارزش واقعی دوره 2.8 میلیون تومان است

قیمت برای نردبانی های کنکور خرد شد!

دینامیک

مدرس دوره : دکتر صالح محدثی

ارزش واقعی دوره 2.8 میلیون تومان است

قیمت برای نردبانی های کنکور خرد شد!

حرکت شناسی

مدرس دوره : دکتر صالح محدثی

ارزش واقعی دوره 2.8 میلیون تومان است

قیمت برای نردبانی های کنکور خرد شد!