وقت آزمون رسیده!

تا این جا هر چی خوندی رو جمع بندی کن و بعد از تمرین فراوان و دیدن کامل این کلیپ آزمون رو شروع کن.


فراموش نکن اگر این مدرس، خوب کار کرده باشه و البته خودت هم خوب درست رو خونده باشی باید بتونی حوالی 40 درصد تو این آزمون نتیجه بگیری.


پس کمتر از این درصد اگر بزنی دو حالت داره!

1-تمرین کافی نداشتی (احتمال زیاد)

2-این مدرس نتونسته برای تو معلم خوبی باشه(احتمال کم)