مدرس : دکتر صالح محدثی
مخصوص تجربی و ریاضی ها
تعداد دانش آموز : به انتخاب شما
سرفصل های دوره
رزومه مدرس

سرفصل های دوره:

انرژی جنبشی ( ۵۳ تا ۵۵)

 1. 🔸محاسبه و مقایسه انرژی جنبشی یک یا دو جسم
  🔸نمودار های مهم انرژی جنبشی و‌.

کارانجام شده توسط نیروی ثابت ( ۵۵ تا ۶۰)

 1. 🔸محاسبه و مقایسه کار نیروی ثابت، کار نیروی وزن و کار نیروی اصطکاک
  🔸کار کل

کار و انرژی جنبشی ( ۶۱ تا ۶۴ )

 1. 🔸کاربرد قضیه کار_انرژی جنبشی با معلوم بودن تندی ابتدایی و انتهایی
  🔸کاربرد قضیه کار_انرژی جنبشی با در نظر گرفتن نیروها و جابجایی

کار و انرژی پتانسیل (۶۴ تا ۶۸)

 1. 🔸انرژی پتانسیل گرانشی

پایستگی انرژی مکانیکی ( ۶۸ تا ۷۰)

 1. 🔸اصل پایستگی انرژی مکانیکی در مسیرهای مستقیم
  🔸اصل پایستگی انرژی مکانیکی در مسیر های غیر مستقیم

کار و انرژی درونی ( ۷۱ تا ۷۳ )

 1. 🔸بررسی اتلاف انرژی در مسیر های مستقیم و غیر مستقیم

توان و بازده ( ۷۳ تا ۷۷)

 1. 🔸بررسی توان بدون اتلاف انرژی ( بازده ۱۰۰درصد) و توان با اتلاف انرژی