مدرس : دکتر صالح محدثی
مخصوص تجربی و ریاضی ها
تعداد دانش آموز : به انتخاب شما
سرفصل های دوره
رزومه مدرس

سرفصل های دوره:

✅قوانین حرکت نیوتون ( ۲۸ تا ۳۰ کتاب درسی)

 1. 🔸مفهوم نیرو و قانون اول نیوتون
  🔸قانون دوم نیوتون ۳۰ تا ۳۲
  🔸قانون سوم نیوتون

معرفی برخی از نیروهای خاص ( ۳۳ تا ۳۰)

 1. 🔸وزن و نیروی مقاومت شاره
  🔸نیروی عمودی سطح و حرکت آسانسور
  🔸اصطکاک ایستایی
  🔸اصطکاک جنبشی
  🔸ترکیب حرکت و دینامیک ( ۲۸ تا ۴۰ )
  🔸نیروی کشسانی فنر
  🔸کشش طناب و تعادل
  🔸نیروی کشش طناب و کاربرد قانون دوم نیوتون

تکانه ( ۴۴ تا ۴۶)

 1. 🔸مسائل تکانه و تعریف آن
  🔸 حل مسائل تکانه به کمک قانون دوم نیوتون

نیروی گرانشی ( ۴۶ تا ۴۹)

 1. 🔸 نیروی گرانشی
  🔸ترکیب دینامیک و کار و انرژی