مدرس : دکتر صالح محدثی
مخصوص تجربی و ریاضی ها
تعداد دانش آموز : به انتخاب شما
سرفصل های دوره
رزومه مدرس

سرفصل های دوره:

✅ مفاهیم اولیه ی حرکت شناسی در یک بعد

 1. 🔸جابه جایی
 2. 🔸مسافت طی شده
 3. 🔸سرعت متوسط
 4. 🔸سرعت لحظه ای
 5. 🔸تندی متوسط
 6. 🔸شتاب لحظه ای
 7. 🔸شتاب متوسط
 8. 🔸پلکان مشتق
 9. 🔸ویژگی های حرکت یکنواخت
 10. 🔸ویژگی های حرکت شتابدار با شتاب ثابت
 11. 🔸برسی نمودار های شتاب-زمان/سرعت-زمان و…

✅ تکنیک های تستی

  1. 🔸روش محاسبه ی مسافت طی شده
  2. 🔸شرایط تغییر جهت متحرک
  3. 🔸برسی نقاط اکسترمم در نمودار x-t
  4. 🔸برسی نقاط عطف در نمودار x-t
  5. 🔸برسی دو نمودار مفهومی x-t و v-t
  6. 🔸برسی بیشترین فاصله دو متحرک از هم
  7. 🔸بدست آوردن سرعت متوسط در بازه های متوالی
  8. 🔸برسی نمودار v-t دو متحرک و زمان رسیدن به یکدیگر
  9. 🔸بدست آوردن شتاب در بازه های زمانی یکسان
  10. 🔸تکنیک تصاعد و رابطه ی آن با جابه جایی
  11. 🔸تکنیک k برابر
  12. 🔸تکمیل تکنیک k برابر
  13. 🔸فرمول جزء به کل
  14. 🔸سرعت و شتاب کیفی
  15. 🔸قطار ها