مدرس : دکتر صالح محدثی
مخصوص تجربی و ریاضی ها
تعداد دانش آموز : به انتخاب شما
سرفصل های دوره
رزومه مدرس

سرفصل های دوره:

✅ جریان الکتریکی،مقاومت الکتریکی و قانون اهم : صفحه 40 تا 45

 1. 🔸جریان الکتریکی
 2. 🔸مقاومت الکتریکی و قانون اهم

✅ عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی : ص 45 تا 49

 1. 🔸عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی رسانای فلزی در دمای ثابت

✅ نیروی محرکه ی الکتریکی و مدار ها : ص50 تا 53

 1. 🔸نیروی محرکه ی الکتریکی و اختلاف پتانسیل الکتریکی دو سر مولد
 2. 🔸حل مدار تک حلقه

✅ توان در مدار های الکتریکی : ص 53 تا 55

 1. 🔸محاسبه ی کمیت های الکتریکی وابسته به مقاومت ها با استفاده از توان اسمی یا توان مصرفی
 2. 🔸محاسبه ی انرژی الکتریکی مصرفی در مقاومت ها با استفاده از توان اسمی
 3. 🔸انرژی الکتریکی مصرفی در مقاومت ها با استفاده از توان غیر اسمی و توان مولد

✅ ترکیب مقاومت ها : ص 55 تا 61

 1. 🔸تعیین مقاومت معادل
 2. 🔸محاسبه ی جریان یا ولتاژ در مقاومت های موازی یا متوالی
 3. 🔸قانون گره گذاری در مدار های ترکیبی
 4. 🔸برسی جریان و ولتاژ در مقاومت های موازی و متوالی
 5. 🔸برسی توان مصرفی در مقاومت های ترکیبی
 6. 🔸نمودار های مهم جریان بر حسب مقاومت و ..
 7. 🔸برسی حداکثر توان مصرفی مدارهای ترکیبی
 8. 🔸برسی کمیت و کیفیت تغییرات جریان و ولتاژ