مدرس : دکتر صالح محدثی
مخصوص تجربی و ریاضی ها
تعداد دانش آموز : به انتخاب شما
سرفصل های دوره
رزومه مدرس

سرفصل های دوره:

✅ بار الکتریکی-پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی : مطابق با صفحات2تا4

 1. 🔸کوانتیده بودن بار الکتریکی
 2. 🔸الکتروسکوپ
 3. 🔸انواع روش های باردار کردن اجسام

✅ قانون کولن : معادل صفحات 5تا 10

 1. 🔸مفهوم قانون کولن و نیروی بین دو بار
 2. 🔸برانید نیروهای الکتریکی هم راستا
 3. 🔸برایند نیروهای الکتریکی ناهم راستا و تعادل ذره باردار

✅ میدان الکتریکی : معادل صفحه 10 تا 16

 1. 🔸حاصل از یک ذره باردار
 2. 🔸برایند میدان های الکتریکی هم راستا
 3. 🔸برایند میدان های الکتریکی ناهم راستا

✅ خطوط میدان الکتریکی : ص16 تا 19

 1. 🔸نمایش خطوط میدان الکتریکی و تعادل ذره باردار

✅ انرژی پتانسیل الکتریکی : ص20 و 21

 1. 🔸کار میدان الکتریکی و تغییر انرژی پتانسیل

✅ پتانسیل الکتریکی : ص22 تا 25

 1. 🔸رابطه اختلاف پتانسیل با تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی
 2. 🔸رابطه اختلاف پتانسیل دو نقطه و اندازه ی میدان الکتریکی یکنواخت

✅ توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا : ص25 تا 27

✅ خازن : ص28 تا 34

 1. 🔸ظرفیت خازن و عوامل موثر در آن
 2. 🔸انرژی خازن
 3. 🔸برسی خازن های متصل به مولد و جدا از مولد