مدرس : مهندس اسلامی
مخصوص تجربی و ریاضی ها
تعداد دانش آموز : به انتخاب شما
سرفصل های دوره
رزومه مدرس

سرفصل های دوره:

1⃣ شیمی یازدهم
🔶 فصل اول (۴۲-۳۰)

 1. ♦️ مفاهیم هیدروکربن ها
  ♦️ آلکان ها
  ♦️ نامگذاری آلکان ها
  ♦️ آلکن ها
  ♦️ واکنش های آلکن ها
  ♦️ آلکین ها
  ♦️ هیدروکربن های حلقوی

2⃣ شیمی یازدهم
🔶 فصل دوم

 1. ♦️ گروه عاملی ۱ (۷۰-۶۸)
  ♦️ گروه عاملی ۲ (۸۲)

3⃣ شیمی یازدهم
🔶 فصل سوم (۱۱۹-۱۰۰)

 1. ♦️ درشت مولکول ها (پلیمرها)
  ♦️ پلیمری شدن
  ♦️ پلی استر
  ♦️ الکل ها و کربوکسیلیک اسیدها
  ♦️ استری شدن
  ♦️ پلی آمیدها
  ♦️ کاربرد و ویژگی پلیمرها