مدرس : مهندس اسلامی
مخصوص تجربی و ریاضی ها
تعداد دانش آموز : به انتخاب شما
سرفصل های دوره
رزومه مدرس

سرفصل های دوره:

📍 شیمی دوازدهم
🔶 فصل دوم (۶۲-۳۹)

 1. ♦️ مفاهیم اکسایش و کاهش
  ♦️ واکنش اکسایش و کاهش
  ♦️ مفهوم الکترود یا نیم سلول
  ♦️سلول های الکتروشیمیایی (گالوانی و الکترولیتی)
  ♦️ الکترود استاندارد هیدروژن
  ♦️ سری الکتروشیمیایی و کاربردهای E
  ♦️ سلول سوختی و باتری های لیتیومی
  ♦️ مفهوم عدد اکسایش
  ♦️ برقکافت
  ♦️ سدیم کلرید مذاب
  ♦️ سدیم کلرید محلول
  ♦️ خوردگی
  ♦️ حفاظت کاتدی (فداکاری فلزات)
  ♦️ گالوانیزه
  ♦️ حلبی
  ♦️ آبکاری
  ♦️ فرایند هال