مدرس : مهندس اسلامی
مخصوص تجربی و ریاضی ها
تعداد دانش آموز : به انتخاب شما
سرفصل های دوره
رزومه مدرس

سرفصل های دوره:

📍 شیمی دوازدهم
🔶 فصل اول (۳۲-۱۳)

 1. ♦️ مفهوم اسید و باز
  ♦️ رسانایی الکتریکی و قدرت اسیدی
  ♦️درجه یونش
  ♦️ثابت تعادل و قدرت اسیدی
  ♦️ مفهوم pH
  ♦️ ثابت یونش آب
  ♦️ تعیین pH محلول ها
  ♦️ تعیین pH محلول ها پس از اختلاط با اسید یا باز
  ♦️بازها
  ♦️ شوینده های خورنده