مدرس : مهندس اسلامی
مخصوص تجربی و ریاضی ها
تعداد دانش آموز : به انتخاب شما
سرفصل های دوره
رزومه مدرس

سرفصل های دوره:

1⃣ شیمی دهم
🔶 فصل اول (۱۹-۱۶)

 1. ♦️ روابط مولکولی-اتمی (عدد آووگادرو)
  ♦️ روابط مولی-مولی
  ♦️ روابط جرمی-مولی
  ♦️ روابط جرمی-مولی
  ♦️ روابط جرمی-حجمی

2⃣ شیمی دهم
🔶 فصل دوم (۸۱-۷۷)

 1. ♦️ قانون گازهای ایده‌آل (کامل)
  ♦️ شرایط STP

3⃣ شیمی دهم
🔶 فصل سوم (۱۰۳-۹۴)

 1. ♦️ مفهوم ppm
  ♦️ درصد جرمی
  ♦️ غلظت مولی ( مولار)
  ♦️ انحلال پذیری

4⃣ شیمی یازدهم
🔶 فصل اول (۲۵-۲۲)

 1. ♦️ درصد خلوص
  ♦️ بازده درصدی

5⃣ شیمی یازدهم
🔶 فصل دوم (۷۴-۶۳)
🟢 ترکیبی با استوکیومتری

 1. ♦️ ترکیب با آنتالپی واکنش
  ♦️ ترکیب با آنتالپی پیوند
  ♦️ ترکیب با آنتالپی سوختن
  ♦️ ترکیب با قانون هس

6⃣ شیمی دوازدهم
🔶 فصل اول (۳۲-۵)

 1. ♦️ ترکیب با صابون ها
  ♦️ ترکیب با اسید و باز

7⃣ شیمی دوازدهم
🔶 فصل دوم
🟢 ترکیبی با استوکیومتری

 1. ♦️ ترکیب با مباحث الکتروشیمی