مدرس : دکتر صبا مصاحبی
مخصوص رشته تجربی
تعداد دانش آموز : به انتخاب شما
سرفصل های دوره
رزومه مدرس

سرفصل های دوره:

🔹مفهوم مشتق ص 66
🔹خط مماس بر یک منحنی ص 67تا ص 70
🔹شیب خط مماس بر منحنی ص 71
🔹محاسبه مشتق با روش دیگر ص 72 و 73
🔹مشتق پذیری و پیوستگی ص 77 تا ص 79
🔹مشتق راست و چپ ص 80
🔹مماس قائم ص 81
🔹نقطه گوشه ای ص 81
🔹تابع مشتق ص 82 تا ص 84
🔹مشتق تابع ثابت ص 85
🔹مشتق تابع تواندار ص 85 و 86
🔹مشتق تابع رادیکالی با فرجه های مختلف ص 86
🔹مشتق جمع و تفریق و ضرب و تقسیم دو تابع ص 87
🔹مشتق تابع مرکب ص 87 و 88
🔹مشتق پذیری روی یک بازه ص 88
🔹مشتق مرتبه دوم ص 90
🔹اهنگ تغییر ص 93 و 94
🔹اهنگ متوسط تغییر ص 95
🔹اهنگ تغییر لحظه ای ص 95
🔹کاربرد آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر ص 96
🔹سرعت متوسط و سرعت لحظه ای ص 98