مدرس : دکتر صبا مصاحبی
مخصوص رشته تجربی
تعداد دانش آموز : به انتخاب شما
سرفصل های دوره
رزومه مدرس

سرفصل های دوره:

🔸واحد های اندازه گیری زاویه ص 72
رادیان ص 73
🔸اندازه زاویه برحسب رادیان ص 74
🔸رابطه طول کمان و شعاع دایره و و اندازه زاویه ص74
🔸تبدیل زاویه از رادیان به درجه و بالعکس ص 74 و 75
🔸روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی ص 77 و 78
🔸نسبت های مثلثاتی زاویه های قرینه ص 79
🔸نسبت های مثلثاتی زاویه های مکمل ص 80
🔸نسبت های مثلثاتی دو زاویه با اختلاف پی رادیان ص 81
🔸نسبت های مثلثاتی زاویه های متمم ص 82
🔸نسبت های مثلثاتی دو زاویه با اختلاف پی دوم رادیان ص 83 و 84
🔸نسبت های مثلثاتی زوایا با مجموع یا تفاضل 2kپی رادیان ( مضارب زوج پی رادیان) ص 85 و 86
🔸توابع مثلثاتی ص 88
🔸تابع سینوس ص 88
🔸تابع کسینوس ص 91