مدرس : دکتر صبا مصاحبی
مخصوص رشته تجربی
تعداد دانش آموز : به انتخاب شما
سرفصل های دوره
رزومه مدرس

سرفصل های دوره:

🔹نسبت های مثلثاتی از ص 29 تا ص 35
🔹تشابه ص 29
🔹مساحت مثلث با استفاده از دو ضلع و زاویه بین ص 33
🔹دایره مثلثاتی ص 36 تا ص 39
🔹رابطه شیب خط با تانژانت زاویه ص 40
🔹روابط بین نسبت های مثلثاتی ص 42 و 43
🔹رابطه تانژانت و کتانژانت برحسب کسینوس و سینوس ص 43
🔹اتحاد مثلثاتی از ص 44 تا ص 46
🔹اتحاد مزدوج ص 44