مدرس : دکتر صبا مصاحبی
مخصوص رشته تجربی
تعداد دانش آموز : به انتخاب شما
سرفصل های دوره
رزومه مدرس

سرفصل های دوره:

مجموعه های متناهی و نامتناهی : از ص 2 تا ص 7
متمم مجموعه : از ص 8 تا ص 13
مجموعه مرجع : ص 8 و 9
اجتماع و اشتراک دو مجموعه : ص 11 تا ص 13
الگو : ص 14 تا ص 15
الگو خطی : ص 16 و 17
الگو غیر خطی : ص 17 و 18
دنباله : از ص 18 تا ص 20
دنباله حسابی : از ص 20 تا ص 24
دنباله هندسی : از ص 25 تا ص 27
واسطه هندسی : ص 26