مدرس : مهندس متقی
مخصوص رشته ریاضی
تعداد دانش آموز : به انتخاب شما
سرفصل های دوره
رزومه مدرس

سرفصل های دوره:

 

✅ فصل۱

 1. 🔸روابط هندسه تحلیلی (مطابق با صفحات 2 تا 11 کتاب درسی)
  🔸تابع درجه دو و سهمی و ریشه ها ۱۱….۱۹
  🔸معادلات گویا و گنگ ۱۹…..۲۴

✅ فصل۲

 1. 🔸ترسیم با روش های مختلف ۲۶…۳۱
  🔸تالس و استدلال ۳۱….۴۲
  🔸تشابه و روابط ۴۲…..۴۶

✅ فصل۳

 1. 🔸انواع تابع و اشکال ۴۷…۵۷
  🔸وارون پذیری و یک ب یک بودن ۵۷…۶۵
  🔸اعمال جبری روی تابع ۶۵….۷۰

✅ فصل۴

 1. 🔸رادیان و درجه ۷۲…۷۷
  🔸روابط دو برابر و نصف کمان ۷۷…۸۸
  🔸تابع سینوسی و کسینوسی ۸۸….۹۴

✅ فصل۵

 1. 🔸تابع نمایی ۹۶..۱۰۵
  🔸تابع لگاریتمی ۱۰۵….۱۱۵
  🔸کاربرد نمایی و لگاریتم ۱۱۵ ….۱۱۸

✅ فصل۶

 1. 🔸همسایگی ها ۱۲۰….۱۲۸
  🔸حد و مبهم ها ۱۲۸….۱۳۷
  🔸پیوستگی ۱۳۷……۱۴۲

✅ فصل۷

 1. 🔸احتمال شرطی ۱۴۴….۱۵۳
  🔸آمار توصیفی ۱۵۳….آخر