مدرس : مهندس متقی
مخصوص رشته ریاضی
تعداد دانش آموز : به انتخاب شما
سرفصل های دوره
رزومه مدرس

سرفصل های دوره:

 

✅ فصل۱

 1. 🔸مجموعه ها و قوانین (مطابق با صفحات 2 تا 8 کتاب درسی)
  🔸متمم ۸…..۱۴
  🔸الگو دنباله ۱۴….۲۱
  🔸دنباله حسابی هندسی ۲۱…..۲۸

✅ فصل۲

 1. 🔸معرفی مثلثات و نسبت ها ۲۹…..۳۶
  🔸دایره مثلثاتی و کلک ها ۳۶……۴۲
  🔸روابط پایه مثلثاتی ۴۲….۴۷

✅ فصل۳

 1. 🔸ریشه و توان ها ۴۸…۵۴
  🔸ریشه nام و گویا کردن ۵۶….۵۹
  🔸عبارت های گویا و جبری ۵۹…۶۳

✅ فصل۴

 1. 🔸معادله درجه دو ۷۰…۷۸
  🔸سهمی و رسم ۷۸….۸۳
  🔸تعیین علامت ۸۳…۹۴

✅ فصل۵

 1. 🔸مفهوم اولیه تابع ۹۵….۱۰۱
  🔸دامنه و برد ۱۰۱…..۱۰۹
  🔸انواع تابع و رسم ۱۰۹….۱۱۸

✅ فصل۶

 1. 🔸روش های اولیه شمارش ۱۱۹…۱۲۷
  🔸جایگشت ۱۲۷…۱۳۳
  🔸ترکیب ۱۳۳…..۱۴۱

✅ فصل۷

 1. 🔸احتمال اولیه ۱۴۲….۱۵۲
  🔸مقدمه آمار ۱۵۳….۱۵۹
  🔸متغیر ها ۱۵۹…..آخر