دکتر صبا مصاحبی

دکتر صبا مصاحبی

مدرس ریاضیات کنکور موسسه آموزشی نردبان کنکور

معادلات مثلثاتی ، دایره مثلثاتی ، روابط بین نسبت ها

پخش ویدیو